Khalidiyah Mall

Cine Royal Plus : 10:00, 12:30, 14:45, 17:00, 19:15